Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Stan dostępności cyfrowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcpr.pila.pl/bip

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26
W stosunku do strony pcpr.pila.pl/bip przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://pcpr.pila.pl/bip spełnia wymagania w 100%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Lewicki, b.lewicki@pcpr.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 349-12-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, al. Niepodległości 37, 64-920 Piła

Do budynku prowadzą 2 wejścia od alei Niepodległości. Do pierwszego z wejść pod „łącznikiem” prowadzą schody (po prawej i lewej stronie znajduje się barierka. Do drugiego z wejść znajduje się podjazd dla wózków (wejście przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sekretariat PCPR w Pile znajduje się na V piętrze budynku, do którego możliwe jest wejście przez schody i windy, z których może skorzystać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest cała siedziba PCPR w Pile

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na V piętrze, naprzeciw wind.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W PCPR w Pile nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W PCPR w Pile nie można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 698
Utworzono dnia: 15.05.2020
Dokument wprowadził:
Bartłomiej Lewicki
Dokument opublikował:
Bartłomiej Lewicki
Dokument wytworzył:
Bartłomiej Lewicki
Wytworzono:
27.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Historia publikacji

  • 26.03.2024 22:24, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 27.03.2023 08:53, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 06.09.2022 12:24, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności