Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akademia Świadomego Rodzica

Utworzono dnia 27.07.2020

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału  w 10 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY – nabór trwa do 20 sierpnia .

 

Projekt ma na celu zapobiec wypaleniu się rodziców zastępczych w ich działaniu. 

W ramach treningu integrująco-poznawczego (treningu interpersonalnego) uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie świadomości o sobie, efektywnego

porozumiewania się i współpracy w grupie, zasad i technik zachodzących procesów grupowych. Natomiast trening umiejętności wychowawczych (trening intrapsychiczny)

bazuje na założeniu, że zmiana zachowania dziecka jest możliwa dopiero po zrozumieniu przez rodzica stawianych dziecku wymagań. Skuteczność wychowania wymaga

od rodzica refleksji na własnym modelem wychowawczym (w tym stylem przywiązania)oraz pogłębianie relacji z dzieckiem.

Trzecim elementem Akademii Świadomego Rodzica są zjazdy weekendowe, diagnozujące każdego członka rodziny w kontekście funkcjonowania całej rodziny z

perspektywy osoby szkolącej się. Uczestnicy podczas zjazdów m.in. zapoznają się z teorią przywiązania, określają styl przywiązania swój i przyjętych dzieci, poszerzają

wiedzę w zakresie edukacji seksualnej, psychopatologii, metod rozwiązywania kryzysów w związku oraz radzenie sobie z wypaleniem.

 

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków przeznaczonych na cele statutowe Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty swojego wyżywienia w czasie

zjazdów oraz noclegi w czasie warsztatów weekendowych. Koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców finansuje Fundacja

EY. Więcej informacji organizacyjnych znajduje się na stronie www.ey.com.pl/fundacja w zakładce pomoc psychologiczna. Wierzymy, że efektem końcowym projektu jest

rodzic zastępczy w pełni świadomy swojej roli i możliwości. Liczymy także, że absolwenci Akademii Świadomego Rodzica będą inicjatorami i uczestnikami grup wsparcia,

które przy pomocy superwizji oferowanej przez Fundację EY będą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych i wspierać ich w wychowywaniu przyjętych

dzieci. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 5.08.2020 na adres: 

agnieszka.palka@pl.ey.com lub faksem na numer: 22 557 70 01 z tytułem Fundacja: Akademia Świadomego Rodzica VIII edycja.

Formularz jest dostępny na stronie fundacji www.ey.com.pl/fundacja