Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”

Utworzono dnia 27.05.2019

27.05.2019.

Adresaci i opis działań
w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”
Nr konkursu: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Data rozpoczęcia projektu: 2019-09-01
Data zakończenia projektu: 2021-08-31
Przewidywany okres trwania projektu: 2 lata
Projekt skierowany jest do 105 osób fizycznych, z tego:
- 20 osób niepełnosprawnych,
- 40 osób niesamodzielnych,
- 20 opiekunów faktycznych (będących opiekunami osoby niepełnosprawnej lub osoby niesamodzielnej),
- 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub usamodzielnianych,
- 5 rodziców zastępczych.
Brak ograniczeń wiekowych związanych z uczestnictwem w projekcie z wyjątkiem Opiekunów Faktycznych, którzy muszą mieć ukończone 18 lat.

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIESAMODZIELNE - 60 osób
Działania:

1.USŁUGI ASYSTENCKIE: zaangażowanie min. 3 osób (2,5 etatu) na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
- weryfikacja predyspozycji kandydatów i uzyskanie pozytywnej opinii psychologa,
- przeszkolenie 3 kandydatów
- zaangażowanie 3 asystentów na umowę o pracę

2. ELEMENTY USŁUG OPIEKUŃCZYCH O CHARAKTERZE TOWARZYSZĄCYM - zakup usług niezbędnych w procesie utrzymania uczestników projektu w lokalnej społ.: pedagoga, logopedy, pielęgniarki, specjalisty w zakresie rehabilitacji, fizjoterapeuty.

3. TELEOPIEKA - zakup 20 urządzeń monitorujących (opaska monitorująca/ewentualnie telefon) wraz z abonamentem rocznym oraz wykup dalszego abonamentu na kolejne miesiące realizacji projektu. W ramach pakietu teleopieki: dyżur 24/7 na sygnał SOS od podopiecznego oraz 2 razy dziennie telefon kontrolny/monitoring. Monitoring dotyczy  podstawowych parametrów życiowych. W razie potrzeby zawiadomienie służb ratunkowych, członków rodziny/opiekunów, zawiadomienie o potrzebie wizyty Asystenta osobistego.

4. WYPOŻYCZANIE SPRZ.REHABILITACYJNEGO – dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych niesamodzielnych i opiekunów faktycznych tych osób.

OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 20 osób
Działania:
1. WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE i WYMIANA DOŚWIADCZEŃ - opiekunowie faktyczni uczestniczyć będą we wsparciu szkoleniowo-doradczym w grupach średnio 10 osobowych. Tematyka szkoleń/spotkań doradczych: przeszkolenie z mechanizmu teleopieki, warsztaty dot. opieki nad osobą niepełnosprawną niesamodzielną, pierwsza pomoc medyczna, żywienie i pielęgnacja (dietetyk, opiekunka/pielęgniarka), szkolenia z wykorzystania systemu komunikacji z dziećmi autystycznymi (PECS). Wymiana doświadczeń – spotkania grupowe dla op. faktycznych, podczas których trenerzy lub członkowie zespołu proj. odp. na pytania opiekunów, a ci będą mieli okazję wymienić się oświadczeniami.
2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – dla opiekunów faktycznych (w szczególności poradnictwo prawne, rodzinne i opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne, z zakresu zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorskich)

OSOBY W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ/USAMODZIELNIANI – 20 osób
oraz 5 rodziców zastępczych
Działania:
1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - realizowane  dla osób przebywających w pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych oraz dla 5 rodziców zastępczych, w szczególności: poradnictwo prawne - udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społ., ochrony praw lokatorów, poradnictwo psychologiczne - procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii opiekunów faktycznych, poradnictwo rodzinne - problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną, poradnictwo pedagogiczne.

2. ŚWIADCZENIA NA UTRZYMANIE DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ - świadczenia dla uczestników wychowujących się w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponoszenie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej jest obligatoryjne dla wnioskodawcy, pozwalającym na utrzymanie uczestników projektu w pieczy zastępczej w lokalnym środowisku.

    Całkowita wartość projektu: 954.256,00 zł
    Kwota dofinansowania: 906.543,20 zł
    Wkład własny JST – 47.712,80 zł pokrywany ze świadczeń dla uczestników wychowujących się w pieczy zastępczej.
    Przedmiotowy projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, który będzie realizował  następujące zadania:
- przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na AOON oraz badań lekarskich  do pracy na stanowisku AOON (Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej), szkolenia BHP dla AOON. Po przeprowadzeniu szkolenia Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie zawrze umowy o pracę z trzema AOON na okres realizacji projektu. AOON będzie przysługiwało zwrot kosztów dojazdu do uczestników projektu.

Wartość realizacji projektu przez  Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie wynosi  259.442 zł (40,09 % wartości projektu)

Pozostałe zadania realizuje we własnym zakresie PCPR w Pile na kwotę 647.101 zł (59,91% wartości projektu)
Koszty pośrednie (25%) - wynoszą 190.851,20 zł. Podział kosztów pośrednich jeszcze nie został ustalony.

Do zadań PCPR w Pile będzie należało m.in.:
- prowadzenie usług specjalistycznych i opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant/ fizjoterapeuta przec. 130h/mc - koszt 257.400 zł
zakup opasek monitorujących z abonamentem rocznym (20szt.) - koszt 24.600 zł
zakup opasek monitorujących z abonamentem na kolejny rok użytkowania (20 szt.) 24.600 zł
zad. 2 Centrum wsparcia opiekunów faktycznych
zad. 2.9 zakup sprzętu zwiększającego samodzielność/sprzętu niezbędnego do opieki/rehabilitacji nad osobami niepełnosprawnymi w celu użyczania go uczestnikom projektu - koszt 25.000 zł
zad. 2.10 opiekunowie faktyczni - kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń - koszt 9.200 zł
zad. 2.11 opiekunowie faktyczni - kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń (catering, przec. 10os./spotkanie, 1 spotkanie w mc, każde 4h - koszt 3.450 zł
zad. 2.12 poradnictwo specjalistyczne/konsultacje dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych niesamodzielnych śr. 5h w mc - koszt 11.500 zł
zad. 3 Usługi dla osób w systemie pieczy zastępczej
zad. 3.13 poradnictwo dla podopiecznych w systemie pieczy zastępczej i rodziców zastępczych śr. 30h w mc - koszt 66.000 zł
zad. 3.14 świadczenia dla uczestników wychowujących się w pieczy zastępczej wkład własny - koszt 47.712,80 zł
zad. 4 Bieżące funkcjonowanie
zad. 4.15 wynagrodzenie pracowników PCPR świadczących usługi diagnozy potrzeb, informacyjne, doradcze i monitorujących teleopiekę (dodatki specj. 3 os. x 500 zł brutto/osobę - koszt 34.500 zł
Zmieniony ( 23.12.2019. )

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny