Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 23.02.2024

Szanowni Państwo,

1 marca 2024 r. o godzinie 10:00 rusza kolejna tura naboru wniosków w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Można otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu.

To trzecia tura naboru wniosków.

PFRON: Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w 2024 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, do którego dostęp znajdziesz pod linkiem https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Wniosek możesz złożyć również z pomocą pracowników w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu.

Do złożenia wniosku potrzebne będzie:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione na druku dedykowanym do programu,
 • ważne prawo jazdy kat. B (w sytuacji gdy ubiegasz się o auto dla kierowcy z niepełnosprawnością),
 • pełnomocnictwo (w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością)
 • postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy,
 • zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.

Kto jest adresatem programu w 2024 r.

Z programu może skorzystać osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba umieszczona w:

 • domu pomocy społecznej,
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • zakładzie karnym,
 • zakładzie poprawczym,
 • areszcie śledczym albo
 • schronisku dla nieletnich.

Lista rankingowa i punkty

Po upływie terminu składania wniosków, w każdym Oddziale Funduszu utworzona zostanie lista rankingowa złożonych wniosków, wg sumy uzyskanych punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów programu.

Kryteria punktowe są następujące:

 • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 65 roku życia – 1 punkt,
 • osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt,
 • osoby niepełnosprawne w wieku od 4 do 65 roku życia – 2 punkty,
 • jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej 2 osoby z niepełnosprawnością spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – można uzyskać dodatkowy 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywne zawodowo. W takim przypadku złożą oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą ilość punktów wnioski uszeregowane zostaną według daty i godziny złożenia wniosku.

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości:

1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:

a. do kwoty 150.000,00 zł - 80%,

b. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,

c. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,

d. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 2 Programu:

a. do kwoty 130.000,00 zł - 85%,

b. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,

c. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,

d.nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny