Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego

Utworzono dnia 08.02.2019

08.02.2019.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zamieszcza poniżej pliki rekrutacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego”

Projekt realizowany będzie w formule partnerskiej: Powiat Pilski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile będącego Partnerem Wiodącym oraz Partnerów: Gmina Szydłowo/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jaraczewie Gminę Wysoką / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej, Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek -instytucję rynku pracy.
 
NR PROJEKTU: RPWP.07.02.02-30-0109/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2018r. do 31.12.2020r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 330 855,45 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 831 227,13 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu:
Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą, czy też przesunięcie ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki w Powiecie Pilskim w okresie od IX 2018 do XII 2020r.

Projekt polega na:
- utworzeniu Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym dla 40 osób (24K);
- utworzeniu Dziennego Domu Pomocy w Róży Wielkiej dla 25 osób (17K);
- poszerzeniu działalności Klubu Seniora w Wysokiej dla nowych 30 osób (21K)
- objęciu systemem teleopieki 40 osób (28K) z gminy Szydłowo i Wysoka;
- poszerzeniu działalności Centrum Usług Społecznych w Wysokiej poprzez objęcie usługami asystenckimi  i opiekuńczymi kolejnych 12 osób (8K);
- wyszkoleniu i zatrudnieniu 7 osób na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej;
- objęciu wsparciem minimum 30 Opiekunów Faktycznych.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:

ZADANIE 1 Objęcie systemem teleopieki osób zależnych
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 01.12.2020
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem
Objęcie systemem teleopieki (przycisk życia) 40 osób zależnych:
a) 20 osób z Gminy Wysoka
b) 20 osób z Gminy Szydłowo

ZADANIE 2 Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń dla potrzeb Klubu Seniora w Pile  o zasięgu powiatowym.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.11.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Aleja Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła
W ramach zadania zostaną wykonane prace dostosowujące istniejącą bazę lokalową, należącą do Wnioskodawcy, w celu stworzenia odpowiednich warunków lokalowych dla Powiatowego Klubu Seniora. W budynku znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni 168 m2, w skład wchodzi 6 pomieszczeń z przeznaczeniem na zajęcia, spotkania i warsztaty; kuchnia; toaleta; łazienka.

ZADANIE 3 Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń dla potrzeb Domu Seniora w Róży Wielkiej.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.11.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Róża Wielka 31, 64-930 Szydłowo
W ramach zadania zostaną wykonane prace dostosowujące istniejącą bazę lokalową, w celu stworzenia odpowiednich warunków lokalowych dla Domu Seniora. W budynku znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni 160 m2, które zostaną przeznaczone na Dom Seniora.

ZADANIE 4 Wyposażenie pomieszczeń Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.11.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Aleja Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła
Wyposażenie Klubu tak, aby miejsce stało się komfortowe i zachęcało do udziału w zajęciach, wizytach, oraz aby było miejscem w którym mogą czuć się bezpieczni. Klub to miejscem gdzie będą odbywały się rehabilitacje, spotkania z psychologiem, lekarzem, terapeutą, planuje się zajęcia z użyciem komputerów, szkolenia dla seniorów oraz miejsca, w których seniorzy będą mieli czas dla siebie.
 
ZADANIE 5  Wyposażenie pomieszczeń Domu Seniora (DS) w Róży Wielkiej
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.11.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Róża Wielka 31, 64-930 Szydłowo
Wyposażenie Klubu tak, aby miejsce stało się komfortowe i zachęcało do udziału w zajęciach, wizytach, oraz aby było miejscem w którym mogą czuć się bezpieczni. Klub to miejscem gdzie będą odbywały się rehabilitacje, spotkania z psychologiem, lekarzem, terapeutą, planuje się zajęcia z użyciem komputerów, szkolenia dla seniorów oraz miejsca, w których seniorzy będą mieli czas dla siebie.

ZADANIE 6. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.12.2018 – 31.12.2020
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Aleja Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła
W ramach zadania powstanie 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego, klub funkcjonować będzie 22 dni w  miesiącu, 8h dziennie. Prowadzone będą tam miedzy innymi zajęcia:

 • zajęcia ruchowe/fizjoterapia,
 • szkolenia edukacyjne (prelekcje, wykłady, spotkania np z pierwszej pomocy, warsztaty prawne, kulinarne, rękodzielnicze),
 • zajęcia z profilaktyki zdrowotnej (wg potrzeb: geriatra, pielęgniarka, diabetolog, ortopeda),
 • działania kulturalno-oświatowych (m.in. prenumerata prasy, abonament RTV, wyjazdy do kina, teatru - tj. koszty transportu do kina/teatru, koszty biletów, koszty posiłków po drodze);
 • dojazd na zajęcia;

Zadanie 7.  Bieżące funkcjonowanie Domu Seniora w Róży Wielkiej.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.01.2019 – 31.12.2020
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Róża Wielka 31, 64-930 Szydłowo
W ramach zadania powstanie 15 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego, w formie dziennego domu pomocy, który funkcjonować będzie 22 dni w  miesiącu, 8 h dziennie. Prowadzone będą tam miedzy innymi zajęcia:

 • zajęcia ruchowe/fizjoterapia;
 • zajęcia edukacyjne (zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem, zdrowe odżywianie, I pomoc przedmedyczna);
 • działania kulturalno-oświatowe (m.in. prenumerata prasy, abonament RTV, wyjazdy do kina, teatru - tj. koszty transportu do kina/teatru, koszty biletów, koszty posiłków po drodze);
 • dojazd na zajęcia;
 • poczęstunek.

Zadanie 8.  Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń dla potrzeb Klubu Seniora w Wysokiej.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.07.2019 – 01.11.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Plac Powstańców Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka
W ramach zadania zaplanowano prace dostosowujące istniejącą bazę, w celu poprawienia istniejących warunków, oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie stanowić będzie uzupełnienie oferty zawartej w poprzednim wniosku o dofinansowanie nr umowy RPWP .07.02.02-30-0013/17/00.
 
Zadanie 9.  Rozwój Centrum Usług Społecznych w Wysokiej - usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.07.2019 – 31.12.2020
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem
W ramach zadania wsparciem objętych zostanie 12 osób z gminy Wysoka.

 • Usługi asystenckie skierowane zostaną do 6 osób niepełnosprawnych (ON) w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Usługa odpowiadać będzie na potrzeby ON uwzględniając stopień i rodzaj niepełnosprawności, wiek i indywidualne potrzeby. Wymiar godzin usług asystenckich to 80h tygodniowo (średnio 13 h na osobę). Usługi świadczone będą przez 2 osoby posiadające do tego kwalifikacje i kompetencje.
 • Usługi opiekuńcze świadczone będą dla 6 ON , które wymagają pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Świadczone będą w miejscu zamieszkania , łącznie 120 h w tygodniu. Usługi świadczone będą przez 3 osoby posiadające do tego kwalifikacje i kompetencje. Wnioskodawca zapewni nieprzerwalne świadczenie usług przez 7 dni w tygodniu, poprzez ustalenie z osobami zależnymi godzin i zakresu świadczonych usług.


Zadanie 10.  Poszerzenie oferty Klub Seniora w Wysokiej jako dziennej formy usług opiekuńczych dla osób starszych oraz niesamodzielnych.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.07.2019 – 31.12.2020
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Plac Powstańców Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka
W ramach zadania powstanie 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego, klub funkcjonować będzie 3 dni w  tygodniu, 8 h dziennie. Prowadzone będą tam miedzy innymi zajęcia:

 • zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej – m.in. lekarz geriatra lub lekarz medycyny pracy, pielęgniarka, rehabilitant, diabetolog, ortopeda – w zależności od potrzeb;
 • zajęcia podtrzymujące sprawność fizyczną – m.in. joga, pilates, zajęcia samoobrony;
 • zajęcia podtrzymujące sprawność intelektualną – obsługa urządzeń teleinformatycznych, rozwijanie umiejętności i zainteresowań;
 • zajęcia podtrzymujące sprawność manualną
 • utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, udostępniająca sprzęt nieodpłatnie;
 • dojazd na zajęcia;
 • poczęstunek.

 
Zadanie 11. Wsparcie Opiekunów Faktycznych Osób Starszych na terenie gmin uczestniczących w programie.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.07.2019 – 01.12.2020
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – w zależności od miejsca zamieszkania opiekuna faktycznego
W ramach zadania wsparciem objętych zostanie 30 opiekunów faktycznych – po 10-ciu z każdej gminy biorącej udział w projekcie, którzy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • dokształcania, w tym szkolenia / warsztaty wspomagające opiekę nad osobami niesamodzielnymi;
 • poradnictwo psychologiczne (możliwość realizacji poradnictwa w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego);
 • warsztaty edukacyjno - zdrowotne tematyka w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez opiekunów faktycznych (3 edycje, po jednej w każdej gminie);
 • poradnictwo z zakresu dostępnych zasiłków, pomocy społecznej, pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego;
 • szkolenie: radzenie sobie ze stresem (3 edycje, po jednej w każdej gminie);
 • szkolenie: prawidłowa pielęgnacja osób niesamodzielnych (3 edycje, po jednej w każdej gminie).

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny