Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Karty zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przy al. Niepodległości 37; 64-920 Piła lub w sekretariacie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 503 lub pod nr tel. 067 349 12 08.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w programie dostępne są w siedzibie PCPR pokój nr 507 lub w zakładce dokumenty do pobrania – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na stronie internetowej www.pcpr.pila.pl

Załączniki niezbędne do złożenia wniosku:

1. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

2. Karta zgłoszenia do Programu AOON PCPR

3. Zgłoszenie zakresu czynności PCPR

4. Klauzula RODO MRiPS PCPR

5. Klauzula RODO Realizator PCPR

6. Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków na AOON.

7. Oświadczenie o wskazaniu asystenta _PCPR

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dostępna liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych ogółem: 40 uczestników

a) 30 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenie równoważne),

b) 10 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenie równoważne),

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, itp.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 18.03.2024 r. od godz. 9.00 do wyczerpania miejsc.

Wnioski złożone przed datą 18.03.2024 r. nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wymagania dotyczące asystenta osoby niepełnosprawnej:

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny* uczestnika;

2. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3. osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

* Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

Dofinansowanie projektu: 1 676 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 676 000,00 zł

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny