Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Utworzono dnia 10.01.2024

Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

                                           

Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., zwany dalej Programem,  został przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
(M.P. z 2023 r. poz. 1276). Powiaty w ramach Programu, za pośrednictwem wojewody, mogły ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

 

W ramach Programu powiaty mogły uzyskać środki na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Zgodnie z Umową nr PS-III.946.1.22.2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim
a Powiatem Pilskim, Wojewoda przekazał środki finansowe Funduszu Pracy w wysokości 209 160 zł, na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu, o którym mowa w art. 180 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. z 2023 r. poz. 1426, z późn.zm.).

                         

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny