Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim

Powiat Pilski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przystępuje do projektu Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim, realizowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) w partnerstwie z powiatami, finansowanego w ramach programu Fundusze europejskie dla Wielkopolski.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Cel Projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.


Grupa docelowa:
• dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
• usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
• podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:
• diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
• działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
• działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem,wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
• usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
• wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:
• wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla 607 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
• poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,
• objęcie wsparciem 50 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
• rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):
16 094 602,45 zł

Kwota dofinansowania UE:
11 266 221,71 zł

Partner wiodący:
Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Partnerzy:
• Powiat Chodzieski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
• Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Trzciance
• Powiat Pilski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
• Powiat Wągrowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
• Powiat Złotowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

KONTAKT w sprawie projektu:

Sylwia Niedźwiedzka

PCPR w Pile, tel. 67 349-12-08

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny