Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy Rodzinie w Pile.

 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile pełni Gwidon Góźdź, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@pcpr.pila.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba,  której  dane  dotyczą  wyraziła  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych  praw  przez  administratora  lub  osobę,  której  dane  dotyczą,  w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to  dozwolone  prawem  Unii  lub  prawem  państwa  członkowskiego,  lub porozumieniem  zbiorowym  na  mocy  prawa  państwa  członkowskiego przewidującymi  odpowiednie  zabezpieczenia  praw  podstawowych  i  interesów osoby, której dane dotyczą) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2. podmioty,  które  przetwarzają  Pani/Pana  dane  osobowe  w  imieniu Administratora   na podstawie   zawartej   umowy   powierzenia   przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. do czasu zakończenia naboru lub wycofania udzielonej zgody.

 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. żądać od administratora:

   1. dostępu do swoich danych osobowych,

   2. ich sprostowania,

   3. usunięcia,

   4. ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  3. do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny