Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile ogłasza nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Karty zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przy al. Niepodległości 37; 64-920 Piła lub w Sekretariacie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 503 lub pod nr tel. 067 349 12 08.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w programie dostępne są w siedzibie PCPR pokój nr 507 lub w zakładce dokumenty do pobrania – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na stronie internetowej www.pcpr.pila.pl

Załączniki niezbędne do złożenia wniosku:

1. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

2. w przypadku dzieci do 16 roku życia, orzeczenie powinno posiadać wskazania: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

3. Karta zgłoszenia do Programu AON PCPR

4. Zgłoszenie zakresu czynności PCPR

5. Akceptacja asystenta dla dzieci PCPR.

6. Klauzula RODO MRiPS PCPR

7. Klauzula RODO Realizator PCPR

8. Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków na AON.

9. Oświadczenie o wskazaniu asystenta _PCPR

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności sprzężone albo c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 24.04.2023 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wymagania dotyczące asystenta osoby niepełnosprawnej:

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny* uczestnika;

2. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3. osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

* Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Dofinansowanie projektu: 1 452 024,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 452 024,00 zł

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny